ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ

jg